Výmena a vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy

7.1
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho alebo naskenovaného formulára (vyplneného a podpísaného) zaslaného na e-mailovú adresu Predávajúceho (v prípade naskenovaného formuláru je potrebné, aby Kupujúci odovzdal/zaslal originál formuláru v listinnej podobe Predávajúcemu spolu s tovarom).
Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: "Odstúpenie od zmluvy (Výmena/vrátenie tovaru)".
V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a zašle Predávajúcemu formulár o odstúpení od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar (zaslaním alebo prinesením na adresu Predávajúceho), ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim a to v lehote štrnásť (14) dní od doručenia formulára o odstúpení od zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu.
V prípade, že Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar osobne v miestne prevádzky Predávajúceho, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru.
Pri zasielaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča vo vlastnom záujme tovar poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

7.2
V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť cenu (zálohu) zaplatenú za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom postupe. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.3
Kupujúci bude pri odstúpení od zmluvy znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

7.4
Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva ruší. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

VÝMENA TOVARU:


Kupujúci je oprávnený vykonať výmenu tovaru do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný vyplniť a podpísať výmenný formulár a priložiť ho do vratného balíka spoločne s kópiou faktúry.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: "Odstúpenie od zmluvy (Výmena/vrátenie tovaru)".


Doba výmeny tovaru závisí od skladovej dostupnosti tovaru, ktorý sa požaduje na výmenu.

Ak je tovar skladom, výmena sa spravidla deje do 7 pracovných dní.

Ak je tovar na objednávku, budeme Vás kontaktovať o dostupnosti a ďaľšom postupe.


Náklady výmeny:

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru na našu pobočku

Kupujúcemu bude fakturované výmenné (zvýhodnené) poštovné pre zaslanie vymeneného tovaru v hodnote 3€ s dph.