Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1
Úvodné ustanovenia


1.1
Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou MOTEAM, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1011/24, 942 01 Šurany, Slovenská republika, IČO: 52407233, zapísaná v oddieli Sro, vo vložke č. 48260/N Obchodného registra Okresného súdu Nitra (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky https://www.moteam.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

Prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.moteam.sk:

MOTEAM, s. r. o.
Poštová adresa a adresa prevádzky:
Hviezdoslavova 1011/24, 942 01 Šurany
IČO: 52407233
IČ DPH: SK2121009297

IBAN: SK6402000000004111403353
Banka: VÚB
BIC: SUBASKBX

Tel.: 0903 414 076
E-mail: moteam@moteam.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720001
fax č.: 037/7720024

1.2
Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Článok 6 a 7 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Článok 2
Uzavretie zmluvy

2.1
Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len "objednávka") je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke.
Zaradenie konkrétnej položky do formuláru (nákupného košíka, ďalej len "Košík") uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu DO KOŠÍKA.
Obsah Košíka (druh a počet konkrétneho tovaru) môže Kupujúci meniť kliknutím na ikonu KOŠÍK.
Kliknutím na ikonu DO POKLADNE alebo POKLADŇA Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky.
Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ), resp. kúpu bez registrácie a vyplnení ďalších údajov (fakturačná adresa a adresa pre doručenie, spôsob doručenia) a kliknutí na ikonu POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.1.a
Objednanie tovaru je Kupujúci oprávnený urobiť aj prostredníctvom:
- e-mailovej správy zaslanej na adresu moteam@moteam.sk,
- e-mailovej správy zaslanej cez kontaktný formulár na Stránke, v spodnej časti Stránky odkaz "Kontakty",
- telefonickej objednávky na tel. č. 0903 414 076.

2.2
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho, ku ktorému dôjde odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
V prípade, ak je návrh na uzavretie zmluvy predložený Predávajúcemu telefonicky (Článok 2.1.a Podmienok), k záväznému akceptovaniu návrhu a uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde prijatím telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán. Ak Predávajúci pri spracúvaní objednávky Kupujúceho zistí, že objednaný tovar je nedostupný a/alebo termín dodania je odlišný od toho, ktorý je uvedený na Stránke a/alebo sú ceny tovaru a/alebo ceny za prepravu vyššie, ako tie uvedené na Stránke alebo v objednávke Kupujúceho, má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas s jednotlivými zmenami. Až udelením súhlasu Kupujúceho s danými zmenami bude objednávka ďalej spracúvaná Predávajúcim.

Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.3
Všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané na jeho e-mailovú adresu.
Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu moteam@moteam.sk.

2.4
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
a) Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku v prípade:
- Ak Predávajúci pri spracúvaní objednávky Kupujúceho zistí, že objednaný tovar je nedostupný a/alebo termín dodania je odlišný od toho, ktorý je uvedený na Stránke a/alebo sú ceny tovaru a/alebo ceny za prepravu vyššie, ako tie uvedené v objednávke Kupujúceho, má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas s jednotlivými zmenami. Ak Kupujúci so zmenami nebude súhlasiť, má právo zrušiť zadanú objednávku aj po jej záväznom akceptovaní. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje strorno poplatok.
- Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku po jej záväzom akceptovaní aj bez uvedenia dôvodu až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu Kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.
- Kupujúci má právo zrušiť zadanú objednávku po jej záväzom akceptovaní v prípade, ak Predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej, vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

b) Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak:
- nebolo možné jednoznačne určiť príjemcu objednávky (chybne uvedený e-mail, kontakt, neexistujúca adresa, zlé telefónne číslo),
- Kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé,
- sa Predávajúcemu nepodarí dohodnúť s Kupujúcim na ďalšom postupe v situácii, keď sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru u dodávateľa,
- si Kupujúci neprevezme objednaný tovar v sídle Predávajúceho do siedmich (7) pracovných dní od prijatia objednávky Predávajúcim (vzťahuje sa na Kupujúceho, ktorý si za spôsob dodania objednaného tovaru zvolil možnosť "Vyzdvihnutie tovaru a platba osobne v predajni").

c) Ak do okamihu zrušenia objednávky Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu sumu za objednávku alebo jej časť, bude mu táto suma vrátená na účet (alebo na adresu alebo osobne) a to v lehote sedem (7) kalendárnych dní od zrušenia objednávky.

d) Zrušenie objednávky vykoná Kupujúci e-mailom zaslaným na adresu moteam@moteam.sk, pričom v e-maily uvedie údaje potrebné na identifikáciu Kupujúceho a jeho objednávky (predmet správy "Zrušenie objednávky", v texte správy uviesť číslo objednávky a meno zákazníka, dôvod zrušenia objednávky je voliteľný), ktorá je predmetom zrušenia.

2.5
Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.Článok 3
Kúpna cena

3.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru (CENA S DPH). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.

3.1.a
Keď celková cena objednávky Kupujúceho nepresiahne hodnotu 10 € s DPH (bez nákladov na dodanie tovaru), bude Kupujúcemu okrem kúpnej ceny účtovaný "Poplatok za nízku objednávku" v hodnote 3,00 € s DPH.Článok 4
Náklady na dodanie tovaru, spôsoby dodania tovaru, platobné podmienky

4.1
OSOBNÝ ODBER TOVARU
Kupujúci si môže objednaný tovar prevziať osobne v sídle Predávajúceho na ulici Hviezdoslavova 1011/24, Šurany. Lehota na prevzatie tovaru Kupujúcim je sedem (7) pracovných dní od prijatia objednávky Predávajúcim. V predajni je možná platba za objednávku v hotovosti alebo platobnou kartou.

4.2
DODANIE TOVARU V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SR)
V prípade, že Kupujúci požaduje doručenie objednaného tovaru na poštovú adresu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

a) DODANIE TOVARU KURIÉRSKOU SLUŽBOU NA DOBIERKU
Cenník (s DPH):
- zásielka s celkovou hmotnosťou do 40 kg - 4,90 €
- doručenie zdarma - 0,00 €: je uplatnené na všetky nákupy nad 80 € a pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 10 kg

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 40 kg a výsledná cena za dodanie tovaru bude iná, ako cena za dodanie tovaru v objednávke Kupujúceho, bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom vyžiadania súhlasu. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s touto skutočnosťou nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky. KURIÉR NEPRIJÍMA ÚHRADU DOBIERKY PLATOBNOU KARTOU.

b) DODANIE TOVARU NA VÝDAJNÉ MIESTO ZÁSIELKOVNE NA DOBIERKU
Cenník (s DPH):
- zásielka s celkovou hmotnosťou do 10 kg - 3,90 €
- doručenie zdarma - 0,00 €: je uplatnené na všetky nákupy nad 80 € a pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 10 kg

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 10 kg bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom navrhnutia alternatívneho spôsobu dodania zásielky. Predávajúci zároveň oboznámi Kupujúceho so zmenou ceny za dodanie zásielky, ktorá vznikne zmenou spôsobu dodania zásielky. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho so zmenou spôsobu dodania zásielky a zmenou ceny za dodanie zásielky nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru na výdajné miesto Zásielkovne (Z-POINT) zabezpečuje prepravná spoločnosť Zásielkovňa. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť pri preberaní zásielky na výdajnom mieste Zásielkovne uvedenom v objednávke Kupujúceho. Spôsob úhrady dobierky – v hotovosti alebo platobnou kartou – podlieha podmienkam konkrétneho výdajného miesta Zásielkovne v Slovenskej republike.

4.3
DODANIE TOVARU DO ČESKEJ REPUBLIKY (ČR)
V prípade, že Kupujúci požaduje doručenie objednaného tovaru na poštovú adresu v Českej republike* je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

(*) Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať Kupujúcemu iba takú objednávku, pri ktorej celková hodnota objednaného tovaru je v minimálnej výške 50 €.

a) DODANIE TOVARU KURIÉRSKOU SLUŽBOU - PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET
Cenník (s DPH):
- zásielka s celkovou hmotnosťou do 40 kg - 9,90 €

Pri zásielke s hmotnosťou nad 40 kg alebo nadrozmernej zásielke je doručenie tovaru Kupujúcemu do Českej republiky možné po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Cenu, spôsob dodania tovaru a spôsob platby určí Predávajúci v závislosti od druhu a hmotnosti objednaného tovaru, pričom bude o týchto skutočnostiach informovať Kupujúceho za účelom vyžiadania súhlasu. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s týmito skutočnosťami nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť vopred prevodom na účet Predávajúceho. Kupujúci tak urobí na základe zálohovej faktúry (vystavenej v mene EUR), ktorú obdrží od Predávajúceho po vytvorení objednávky. Zásielka bude Kupujúcemu odoslaná až po pripísaní úhrady (zálohy) na účet Predávajúceho.

b) DODANIE TOVARU NA VÝDAJNÉ MIESTO ZÁSIELKOVNE
Cenník (s DPH):
- zásielka s celkovou hmotnosťou do 10 kg - 7,50 €

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 10 kg bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom navrhnutia alternatívneho spôsobu dodania zásielky. Predávajúci zároveň oboznámi Kupujúceho so zmenou ceny za dodanie zásielky, ktorá vznikne zmenou spôsobu dodania zásielky. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho so zmenou spôsobu dodania zásielky a zmenou ceny za dodanie zásielky nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru na výdajné miesto Zásielkovne (Z-POINT) zabezpečuje prepravná spoločnosť Zásielkovňa. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť pri preberaní zásielky v mene CZK na výdajnom mieste Zásielkovne uvedenom v objednávke Kupujúceho. Spôsob úhrady dobierky – v hotovosti alebo platobnou kartou – podlieha podmienkam konkrétneho výdajného miesta Zásielkovne v Českej republike.

4.4
ZÁSIELKA NAD 40 KG/NADROZMERNÁ ZÁSIELKA
Pri zásielke s hmotnosťou 40 kg a vyššou alebo nadrozmernej zásielke budú prepravné náklady účtované individuálne. O tejto skutočnosti a o výške prepravných nákladov bude Predávajúci informovať Kupujúceho. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s touto skutočnosťou nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

4.5
INDIVIDUÁLNE POSÚDENIE ZÁSIELKY
Predávajúci si v individuálnych prípadoch vyhradzuje právo zvoliť doručovateľa pre zásielku Kupujúcemu a/alebo účtovať inú cenu za prepravu aká je uvedená v Článku 4.2 Podmienok. Rovnako si Predávajúci vyhradzuje právo v individuálnych prípadoch nezaslať objednaný tovaru Kupujúcemu na dobierku ale ako balík so zálohovou platbou vopred. Kupujúci bude v prípade individuálneho posúdenia zásielky informovaný Predávajúcim vopred, až po súhlase Kupujúceho so zmenou spôsobu prepravy a/alebo ceny prepravy a/alebo spôsobu platby bude tovar Kupujúcemu odoslaný.

4.6
Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru.

4.7
Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru v tlačenej podobe (v balíku spolu s tovarom), ktorá zároveň slúži ako dodací list. Tam, kde je nutný záručný list, bude pribalený. Pri osobnom odbere tovaru v prevádzke Predávajúceho obdrží Kupujúci pokladničný blok.Článok 5
Dodanie tovaru, prevzatie tovaru

5.1
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote do 7-10 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva.

5.2
V prípade uvedenom v Článkoch 4.5 a 4.3 odstavec a) Podmienok (platba za objednávku zálohovou platbou vopred / úhrada objednávky vopred prevodom na účet) začína lehota na dodanie tovaru plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha (úhrada) pripísaná na účet Predávajúceho.

5.3
Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný alebo expedovaný.

5.4
Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné mechanické poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate a ihneď túto skutočnosť oznámiť kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim sa odporúča ihneď vyhotoviť s dopravcom záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

5.4.a
Pri doručení objednaného tovaru na výdajné miesto Zásielkovne je Kupujúci povinný vyzdvihnúť si zásielku v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky na výdajné miesto. O doručení zásielky na výdajné miesto Zásielkovne bude Kupujúci informovaný sms správou a/alebo e-mailom.

5.5
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať, či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste a zistenú skutočnosť oznámiť Predávajúcemu. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.6
Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.Článok 6
Záruka, reklamácia, servis

6.1
Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

6.2
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie) a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

6.3
V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho. Predtým je však povinný nahlásiť reklamáciu Predávajúcemu a zaslať mu vyplnený reklamačný protokol.

Nahlásenie reklamácie môže Kupujúci urobiť:
- e-mailovou správou zaslanou na adresu moteam@moteam.sk,
- telefonicky na tel. č. 0903 414 076,
- osobne.
Vyplnený reklamačný protokol môže Kupujúci zaslať Predávajúcemu:
- e-mailom na adresu moteam@moteam.sk (predmet správy "Reklamácia"),
- poštou na poštovú adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku týchto Podmienok,
- osobne.
Reklamačný protokol je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: "Reklamačný protokol".

Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

6.4
Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť spolu s reklamovaným tovarom doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list (ak bol súčasťou tovaru) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru sa odporúča aby Kupujúci uskutočnil všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy (poistenie zásielky). Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

6.5
Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

6.6
V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je Predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške kúpnej ceny tovaru v deň vzniku zmluvy. Touto kúpnou cenou sa rozumie cena uhradená za tovar v čase jeho nákupu Kupujúcim. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha Predávajúcemu.

6.7
Pokiaľ Predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritériá výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude Kupujúcemu vrátený.

6.8
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na moteam@moteam.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8.a
Kupujúci môže podať návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporov (ARS) aj prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný online na webových stránkach SOI na adrese "https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi".

6.8.b
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.Článok 7
Odstúpenie od zmluvy

7.1
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho alebo naskenovaného formulára (vyplneného a podpísaného) zaslaného na e-mailovú adresu Predávajúceho (v prípade naskenovaného formuláru je potrebné, aby Kupujúci odovzdal/zaslal originál formuláru v listinnej podobe Predávajúcemu spolu s tovarom).
Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť cez nasledovný odkaz: "Odstúpenie od zmluvy (Výmena/vrátenie tovaru)".
V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a zašle Predávajúcemu formulár o odstúpení od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar (zaslaním alebo prinesením na adresu Predávajúceho), ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim a to v lehote štrnásť (14) dní od doručenia formulára o odstúpení od zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu.
V prípade, že Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar osobne v miestne prevádzky Predávajúceho, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru.
Pri zasielaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča vo vlastnom záujme tovar poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

7.2
V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť cenu (zálohu) zaplatenú za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom postupe. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

7.3
Kupujúci bude pri odstúpení od zmluvy znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

7.4
Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva ruší. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.Článok 8
Osobné údaje a ich ochrana

8.1
Kupujúci má možnosť meniť nastavenia svojho prihlasovacieho účtu a aktualizovať alebo meniť svoje osobné údaje priamo v on-line režime na Stránke v sekcii "Môj účet" ihneď po prihlásení.

8.2
Osobné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, IČ DPH), ktoré zadá Kupujúci na Stránke sú uchovávané v chránenej databáze Stránky Predávajúceho, aby ich nebolo potrebné nanovo zapisovať pri každej návšteve Kupujúceho registrovaného na Stránke. Údaje Kupujúceho spracúva Predávajúci pre účely vybavenia a doručenia objednávky Kupujúceho. Tieto údaje sú niekedy potrebné pre fakturačný systém Predávajúceho; vo väčšine prípadov však Predávajúci vystavuje Kupujúcemu iba všeobecnú faktúru bez uvedenie osobných údajov Kupujúceho.

8.3
Osobné údaje Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky Kupujúceho. Sú to napr. banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena Kupujúceho), ale najmä doručovateľské služby (meno, adresa na dodanie, kontakt). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov Predávajúci chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.4
Registráciou Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo:
- požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
- požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
- požadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
- požadovať likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil,
- požadovať zrušenie svojho prihlasovacieho účtu zo Stránky spolu s registračnými údajmi,
- na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

8.5
Osobné údaje je Predávajúci oprávnený spracúvať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov Predávajúceho.Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1
Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke a rušia predchádzajúce znenia Podmienok.

9.2
Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa platného práva Slovenskej republiky. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

9.3
Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

9.4
Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.Revízia: 23.02.2023